پیام مسیح پیام صلح و آشتی می باشد

در خداوند دائماً شاد باشید، و باز می‌گویم شاد باشید! در هر کاری از خود گذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. بخاطر داشته باشید که خداوند بزودی باز می‌گردد. برای هیچ چیز غصه نخورید؛ درعوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها، از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید، از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده‌اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید. بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا بسر برید، و دلی پاک و زندگی مقدسی داشته باشید، زیرا تا پاک و مقـدس نباشید، خداوند را نخواهیـد دیـد.

ادامه مطلب

Services of United Persian Church Apostolic برنامه های کلیسای مستقل بین المللی پنطیکاستی رسولان

دسته:

برکت در نیکی مطلق

خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد‌. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید‌.خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید‌.

دسته:

صلح دهندگان

خوشا به حال صلح دهندگان
 زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد‌

خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند

زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است‌

دسته:

برکت در جفا

خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند و به ناحق هرگونه افترایی به شما می‌زنند‌

خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است

چون همین طور به انبیای قبل از شما نیز جفا می‌رسانیدند‌

دسته:

 کسانی که از فقر روحی خود آگاهند

خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا

پادشاهی آسمانی از آن ایشان است‌

خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت‌

خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد