خانه

برکت در نیکی مطلق

خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد‌. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید‌.خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید‌.

دسته: