خانه

صلح دهندگان

خوشا به حال صلح دهندگان
 زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد‌

خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند

زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است‌

دسته: