خانه

برکت در جفا

خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند و به ناحق هرگونه افترایی به شما می‌زنند‌

خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است

چون همین طور به انبیای قبل از شما نیز جفا می‌رسانیدند‌

دسته: