خانه

 کسانی که از فقر روحی خود آگاهند

خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا

پادشاهی آسمانی از آن ایشان است‌

خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت‌

خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد

دسته: